له فیسبوک مو وڅارئ
پيام رئیس پوهنتون
این یک حقیقت واضح ومبرهن است که هر تلاش وسعی درراستای انجام کاری نتیجهٔ ایجابی خویش را در قبال آن دارد واین مطلب را این فرموده الله تعالی : و ان لیس للانسان الاماسعی وان سعیه سوف یری ) واینکه برای انسان جز آنچه که کرده است نیست واینکه سعی وتلاش او به زودی دیده می شود - نیک روش ساخته است . به تاسی به آیهٔ فوق وبا درک این حقیقت مسلم ، منسوبین پوهنتون سلام از آغاز تأسیس تا ایندم همواره جهت رشد وارتقا وانکشاف پوهنتون سلام از تلاش شباروزی دریغ نورزیده ، جهود مخلصانه وتلاش پیگیر خویش را در را ... پاتې برخه
هدف سلام
اهداف: زمینه سازی تحصیلات عالی ، معیاری واستندرد برای فرزندان کشور تا درجهٔ لیسانس، مطابق با خواسته های اسلامی وملی. تربیهٔ کادرهای علمی ومتخصص درعرصه های علمی مختلف، وپیشبرد فعالیتهای اکادمیک. پیشبرد فعالیتهای علمی وتحقیقی، از طریق مهارتهای علمی وتکنالوژیکی عصری وجدید، به منظور پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی، علمی وفرهنگی میهن. انتقال علم وتکنالوژی جهانی، بوسیلهٔ تقدیم ابتکارهای جدید وروشهای تدریس پیشرفته درساحات تعلیمی، تحقیق وریسرچ ، تا تجارب ملتهای پیشرفتهٔ عصرنوین وبین المللی ب ... پاتې برخه