کورپاڼه | تماس با ما | پورتال محصلان

وروستی ليکنې


پوهنتون سلام

پوهنځی کمپیوترساینس بادو دیپارتمنت BIT و BCS درسال ۱۳۸۹ در چوکات پوهنتون سلام ایجاد واز طرف شورای علمی وادرای پوهنتون سلام منظورگردید. اما در کانکور بهاری وخزانی درسال، ۹۲،۹۱،۹۰،۱۳۸۹ در دیپارتمنت ‌BCS وBIT محلصلین جذب گردیده وتا اکنون هر دو دیپارتمنت فعال می باشد. تحصیلات تخنیکی و مسلکی موثرترین ابزار یک اجتماع برای حل ضروریات و چا ...Read More

برنامه ماستری در رشته فقه و قانون، پوهنتون سلام

پروگرام ماستری فقه وقانون در رشتۀ فقه وقانون واصول فقه تنظیم شده که متخصصین این رشته را به جامعه تقدیم خواهد نمود که در تربیه و آماده سازی کدرهای علمی در عرصهٔ تخصص خویش توانمندی تحلیل وتحقیق با کیفیت را دارا باشند تا رهبری جامعه را در زمینه علم بدست گیرند تا فهم درست وبرداشت متناسب با قضایای عصر از فقه اسلامی پیدا نموده در رهبری سالم جام ...Read More

پیام رئیس پوهنتون

واینکه برای انسان جز آنچه که کرده است نیست واینکه سعی وتلاش او به زودی دیده می شود - نیک روش ساخته است.

کادر علمی پوهنڅی انجینیری

پوهنځی انجینیری دارای اعضای کادر علمی کافی بوده که اکثرآ ماستری خود را از پوهنتونهای ایالات متحده امریکا و شوروی سابقه بدست آورده اند.

Back to Top