نتایج امتحان کانکور دورنوزدهم سمستر خزانی سال 1397

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکوردو نوزدهم فارغان صنوف(۱۲) تاریخ   1397/6/9

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شام فقه وقانون ۱۱۰ کابل زرغون شان عبدالجلیل احمدفرید 1
شام فقه وقانون ۵۴ کابل عبدالرحمن محمداقا عبدالرشید 2
شام فقه وقانون ۲۷ بغلان بازګل حاجی عبدرازق حاجی جمیل خان 3
شام فقه وقانون ۸۷ نمیروز محمدشریف خداداد محمدعارف 4
شام فقه وقانون ۱۱۱ کندز عبدالغفور عبدالبصیر عبدالله 5
شام فقه وقانون ۳۳ پنجشیر محمدسمیع محمدمختار عبدالرفیع 6
شام فقه وقانون ۱۱۷ کاپیسا محمدایوب غلام سخی نورآقا 7
شام فقه وقانون ۲۲ کاپیسا عبدالله خان اسدالله محمدالله 8
شام فقه وقانون ۳۲ پنجشیر عبدالستار عبدالفتاح عبدالغفار 9
شام فقه وقانون ۴۷ کابل محمدرحیم محمدنعیم ایمل 10
شام فقه وقانون ۷۷ خوست ګل اعظم خان ننګلیالی رحیم الله 11
شام فقه وقانون ۱۱۲ پروان محمدکریم عبدالقیوم عبادالله 12
شام فقه وقانون ۹۵ کابل عبدالخالق محمدنبی محمدفواد 13
شام فقه وقانون ۷۰ وردګ محمدصدیق محمدانور نورالرحمن 14
شام فقه وقانون ۹۰ کابل غلام نبی غلام دستګیر شجاع الدین 15
شام فقه وقانون ۶۶ تخار قربان محمد عبدالصمد شاه  پور 16
شام فقه وقانون ۸۰ فراه جمعه خان خواجه محمدخان نذیراحمد 17

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف(۱۲) تاریخ   1397/6/9

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت بنت اسم شماره 
صبح فقه وقانون ۱۱۴ کابل غلام جیلانی محمدیاسین علینا 1
صبح فقه وقانون ۱۰۹ کاپیسا محمدیوسف همایون صدف 2
صبح فقه وقانون ۳۸ پکتیا حاجی نادرخان حاجی اولدار منوره 3
صبح فقه وقانون ۱۲۲ بلخ خلیفه ګلاب محمدحلیم زهرا 4
صبح فقه وقانون ۱۲۳ بلخ خلیفه ګلاب محمدحلیم فاطمه 5
صبح فقه وقانون ۱۲۹ پنجشیر محمدیاسین همایون مروه 6
صبح فقه وقانون ۱۰۲ پنجشیر عبدالجلیل عبدالعلی نفیسه 7
صبح فقه وقانون ۶۴ وردګ عبدالعلی حبیب الرحمن سونیلا 8
صبح فقه وقانون ۱۰۱ پنجشیر عبدالجلیل عبدالعلی لطیفه 9
صبح فقه وقانون ۱۳۱ وردګ عبدالرزاق عزیزاحمد زحل 10
صبح فقه وقانون ۲۳ کابل محمدنجیم امیرجان وجیهه 11
صبح فقه وقانون ۴۰ کابل مومن خان عزیزالله مریم 12
صبح فقه وقانون ۴۱ لغمان عزیزالله عاشق الله شکیلا 13
صبح فقه وقانون ۲۰ پنجشیر عبدالشکور محمدنادر زاکره 14
صبح فقه وقانون ۸۲ بغلان میرزاغلام محمد غلام فاروق وحیده 15
صبح فقه وقانون ۲۱ پروان ذکریا محمدیحیی طیبه 16
صبح فقه وقانون ۵۵ پروان ملامحمدرسول ملاعبدالهدی سعدیه 17
صبح فقه وقانون ۵۹ کابل عبدالسلام عبدالوهاب زینب 18
صبح فقه وقانون ۸۱ پنجشیر عبدالحمید عبدالرشید شګوفه 19
صبح فقه وقانون ۳۹ پکتیا حاجی نادرخان حاجی بیدار رناجان 20
صبح فقه وقانون ۱۰۸ کاپیسا محمدیوسف همایون خدیجه 21
صبح فقه وقانون ۱۱۳ پروان غلام رسول غلام محی الدین زبیده 22
صبح فقه وقانون ۶۶ کابل عبیدالله احسان الله بهشته 23
صبح فقه وقانون ۸۴ لغمان فضل الحق شیراقا مرسل 24
صبح فقه وقانون ۱۰۳ پنجشیر محمدکریم سیدکریم فرحناز 25
صبح فقه وقانون ۶۸ پنجشیر محمدموسی ګلزارالدین دیانا 26
صبح فقه وقانون ۴۹ کابل غلام علی عبدالعزیز سونم 27
صبح فقه وقانون ۱۹ کابل فقیرمحمد امیرمحمد راحت حوا 28

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوردهم فارغان صنوف(۱۲) تاریخ   1397/6/9

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شام تعلیمات اسلامی ۶۶ تخار قربان محمد عبدالصمد شاه  پور 1
شام تعلیمات اسلامی ۸۰ فراه جمعه خان خواجه محمدخان نذیراحمد 2

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف(۱۲) تاریخ   1397/6/9

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت بنت اسم شماره 
ظهر تعلیمات اسلامی ۱۲۸ وردګ عین الدین نجم الدین اسماء 1
ظهر تعلیمات اسلامی ۱۴ وردګ صاحب داد امیرګل خالده 2
ظهر تعلیمات اسلامی ۱۱۶ وردګ عبدالکریم بهادرخان حسینه 3

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکوردورنوزدهم فارغان صنوف(14) تاریخ   1397/6/9

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت بنت اسم شماره 
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۰ کابل شیرمحمد محمداجان فرزانه 1
صبحانه تعلیمات اسلامی ۶ کابل حاجی انور مختار ذکیه 2
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۳۰ کابل ګل محمد عبدی نیلوفر 3
صبحانه تعلیمات اسلامی ۵۱ وردګ ګل رنګ دولت حدیثه 4
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۰۰ کابل عبدالکریم عبدالسلیم مرسل 5
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۰ کابل شیرمحمد محمداجان نظیره 6
صبحانه تعلیمات اسلامی ۳۴ کابل محمداصغر فریدون خدیجه 7
صبحانه تعلیمات اسلامی ۳۷ کابل موسی خان رحمة الله زینب 8
صبحانه تعلیمات اسلامی ۵۰ وردګ ګل رنګ دولت نصیره 9
صبحانه تعلیمات اسلامی ۵۷   عبدالودود فضل الرحیم ملالی 10
صبحانه تعلیمات اسلامی ۸ کاپیسا عبدالجان نوراحمد خورشان 11
صبحانه تعلیمات اسلامی ۵ کابل علی محمد ګل محمد سعدیه 12
صبحانه تعلیمات اسلامی ۵۸ پروان غلام محمد عبدالودود نوریه 13
صبحانه تعلیمات اسلامی ۶۰ لغمان حاجی امیرمحمد حاجی نورمحمد بی بی ماریه 14
صبحانه تعلیمات اسلامی ۳ لوګر محمدحسن محمدسلیم مژګان 15
صبحانه تعلیمات اسلامی ۸۵ کابل حیامحمد منصورمحمد مهریه 16
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۰۴ کابل عبدالحبیب عبدالصمد تهیمه 17
صبحانه تعلیمات اسلامی ۹۴   محمداسماعیل محمداصف مارسی 18
صبحانه تعلیمات اسلامی ۴۸ کابل محمدعالم عبدالسلام طوبی 19
صبحانه تعلیمات اسلامی ۴۳ پروان شیرګل نصرالدین یلدا 20
صبحانه تعلیمات اسلامی ۸۳ لوګر احمدجان شمس الرحمن عالیه 21
صبحانه تعلیمات اسلامی ۴۴ پروان خدابخش غلام حیدر نازنین 22
صبحانه تعلیمات اسلامی ۳۰ کابل حاجی محمدګل حاجی محمدیوسف سمیه 23
صبحانه تعلیمات اسلامی ۴۵ کابل عبدالواسع عبدالوحید نیلاب 24
صبحانه تعلیمات اسلامی ۶۳ ننګرهار قاری ګل حضرت رقیب الله عفیفه 25
صبحانه تعلیمات اسلامی ۷۲ کابل محمدرسول محمدرفیق مرغوبه 26
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۷ هلمند میرعبدل محمدعظیم مینه 27
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۱۵ کابل عبدالمصور جمال جوریه 28
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۶ کابل بهرام خان احمدخان جمیله 29
صبحانه تعلیمات اسلامی ۱۶   جمال چتین خدیجه 30
صبحانه تعلیمات اسلامی ۳۱ کابل محمدعلی عبدالعلی حلیمه 31

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکوردو نوزدهم فارغان صنوف(۱۴) تاریخ   1397/6/9

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شام تعلیمات اسلامی ۳۶ کاپیسا محمدصابر عبدالسلام ضیاءالرحمن 1
شام تعلیمات اسلامی ۱۲۱ کنر نورانی جمعه دین نعیم الله 2
شام تعلیمات اسلامی ۹۶ پنجشیر ګل محمد شیراقا ویس الدین 3
شام تعلیمات اسلامی ۷۵ بغلان عبدالرحیم عبدالرحمن دین محمد 4
شام تعلیمات اسلامی ۹۳ کاپیسا سمندر محمدنجات لطف الله 5
شام تعلیمات اسلامی ۷۴ پکتیا عمرګل احمدګل صدیق الله 6
شام تعلیمات اسلامی ۶۱ کابل بهادرشاه محمدشاه مزمل 7
شام تعلیمات اسلامی ۵۳ بدخشان عبدالمجید مولوی عبدالقدیر وثیق الله 8
شام تعلیمات اسلامی ۹۱ پروان محمدحکیم محمدعالم قاری ظهوراحمد 9
شام تعلیمات اسلامی ۱۲۵ بدخشان سویر طوردعلی عبدالمقسط 10
شام تعلیمات اسلامی ۶ کاپیسا فیض محمد دوست محمد محمدعیوض 11

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.